Luogu

BZOJ

分析

手玩一下这个旋转的过程,发现最大/最小值旋到根,就是把它的儿子给父亲,接着原来的根变成它的儿子,然后它变成根。

于是用$\mathrm{LCT}$来维护一下$\mathrm{spaly}$上的父子关系,这样就可以解决后面四个操作。

考虑第一个操作怎么做。显然一个点要么放在前驱的右儿子上,要么放在后继的左儿子上。

于是用一个$\mathrm{set}$来求前驱和后继。可以发现前驱的右儿子和后继的左儿子一定有一个为空,直接接上去就行了。

注意要特判已经为根的情况。

具体实现及细节见代码。

代码

//It is made by M_sea
#include <bits/stdc++.h>
#define re register
using namespace std;

inline int read() {
  int X=0,w=1; char c=getchar();
  while (c<'0'||c>'9') { if (c=='-') w=-1; c=getchar(); }
  while (c>='0'&&c<='9') X=X*10+c-'0',c=getchar();
  return X*w;
}

const int N=200000+10;

int m,root,tot=0;
int fa[N],lson[N],rson[N];

struct Link_Cut_Tree {
  int fa[N],ch[N][2],sz[N],sta[N],rev[N];
  inline int nroot(int x) { return ch[fa[x]][0]==x||ch[fa[x]][1]==x; }
  inline void pushup(int x) { sz[x]=sz[ch[x][0]]+sz[ch[x][1]]+1; }
  inline void reverse(int x) { swap(ch[x][0],ch[x][1]); rev[x]^=1; }
  inline void pushdown(int x) {
    if (rev[x]) {
      if (ch[x][0]) reverse(ch[x][0]);
      if (ch[x][1]) reverse(ch[x][1]);
      rev[x]=0;
    }
  }
  inline void rotate(int x) {
    int y=fa[x],z=fa[y],k=(x==ch[y][1]),w=ch[x][!k];
    if (nroot(y)) ch[z][ch[z][1]==y]=x;
    ch[x][!k]=y,ch[y][k]=w;
    if (w) fa[w]=y; fa[y]=x,fa[x]=z;
    pushup(y);
  }
  inline void splay(int x) {
    int y=x,z=0; sta[++z]=y;
    while (nroot(y)) sta[++z]=y=fa[y];
    while (z) pushdown(sta[z--]);
    while (nroot(x)) {
      y=fa[x],z=fa[y];
      if (nroot(y))
        rotate((ch[y][0]==x)^(ch[z][0]==y)?x:y);
      rotate(x);
    }
    pushup(x);
  }
  inline void access(int x) {
    for (re int y=0;x;x=fa[y=x])
      splay(x),ch[x][1]=y,pushup(x);
  }
  inline void makeroot(int x) { access(x); splay(x); reverse(x); }
  inline void split(int x,int y) { makeroot(x); access(y); splay(y); }
  inline void link(int x,int y) { makeroot(x); fa[x]=y; }
  inline void cut(int x,int y) { split(x,y); fa[x]=ch[y][0]=0; pushup(y); }
  inline int query(int x) { split(x,root); return sz[root]; } //查询深度
} T;

map<int,int> mp;
set<int> S;

inline void insert(int x) {
  int u=mp[x]=++tot;
  if (S.empty()) { S.insert(x),root=u; puts("1"); return; }
  set<int>::iterator it=S.upper_bound(x);
  if (it==S.end()||lson[mp[*it]]) {
    --it; int v=mp[*it];
    T.link(u,v),fa[u]=v,rson[v]=u;
  } else {
    int v=mp[*it];
    T.link(u,v),fa[u]=v,lson[v]=u;
  }
  S.insert(x); printf("%d\n",T.query(u));
}

inline void spaly_min() {
  int u=mp[*S.begin()];
  if (root==u) { puts("1"); return; }
  printf("%d\n",T.query(u));
  T.cut(u,fa[u]); if (rson[u]) T.cut(u,rson[u]);
  T.link(u,root); if (rson[u]) T.link(fa[u],rson[u]);
  lson[fa[u]]=rson[u]; if (rson[u]) fa[rson[u]]=fa[u];
  fa[u]=0,fa[root]=u,rson[u]=root,root=u;
}

inline void spaly_max() {
  int u=mp[*S.rbegin()];
  if (root==u) { puts("1"); return; }
  printf("%d\n",T.query(u));
  T.cut(u,fa[u]); if (lson[u]) T.cut(u,lson[u]);
  T.link(u,root); if (lson[u]) T.link(fa[u],lson[u]);
  rson[fa[u]]=lson[u]; if (lson[u]) fa[lson[u]]=fa[u];
  fa[u]=0,fa[root]=u,lson[u]=root,root=u;
}

inline void spaly_del_min() {
  int u=mp[*S.begin()];
  if (root==u) {
    puts("1"); S.erase(S.begin());
    if (rson[u]) T.cut(u,rson[u]);
    fa[rson[u]]=0,root=rson[u];
    return;
  }
  printf("%d\n",T.query(u)); S.erase(S.begin());
  T.cut(u,fa[u]); if (rson[u]) T.cut(u,rson[u]),T.link(fa[u],rson[u]);
  lson[fa[u]]=rson[u]; if (rson[u]) fa[rson[u]]=fa[u];
}

inline void spaly_del_max() {
  int u=mp[*S.rbegin()];
  if (root==u) {
    puts("1"); S.erase(--S.end());
    if (lson[u]) T.cut(u,lson[u]);
    fa[lson[u]]=0,root=lson[u];
    return;
  }
  printf("%d\n",T.query(u)); S.erase(--S.end());
  T.cut(u,fa[u]); if (lson[u]) T.cut(u,lson[u]),T.link(fa[u],lson[u]);
  rson[fa[u]]=lson[u]; if (lson[u]) fa[lson[u]]=fa[u];
}

int main() {
  m=read();
  while (m--) {
    int op=read();
    if (op==1) insert(read());
    else if (op==2) spaly_min();
    else if (op==3) spaly_max();
    else if (op==4) spaly_del_min();
    else spaly_del_max();
  }
  return 0;
}
最后修改:2019 年 09 月 25 日 01 : 17 PM